View

ఇంటర్య్వూ - హీరోయిన్ దక్షా నాగర్కర్ (రావణాసుర) 

Monday,March20th,2023, 03:08 PM

మాస్ à°®à°¹à°¾à°°à°¾à°œà°¾ à°°à°µà°¿à°¤à±‡à°œ à°®à±‹à°¸à±à°Ÿà± à°Žà°µà±ˆà°Ÿà±†à°¡à± à°®à±‚వీ ‘రావణాసుర’. à°¸à±à°§à±€à°°à± à°µà°°à±à°® à°¦à°°à±à°¶à°•à°¤à±à°µà°‚ à°µà°¹à°¿à°‚à°šà°¿à°¨ à°ˆ à°šà°¿à°¤à±à°°à°‚ à°¯à°¾à°•à±à°·à°¨à± à°¥à±à°°à°¿à°²à±à°²à°°à±‌ à°—à°¾ à°°à±‚పొందుతోంది. à°…భిషేక్ à°ªà°¿à°•à±à°šà°°à±à°¸à±, à°†à°°à± à°Ÿà±€ à°Ÿà±€à°®à±‌ à°µà°°à±à°•à±à°¸à±‌పై à°…భిషేక్ à°¨à°¾à°®à°¾, à°°à°µà°¿à°¤à±‡à°œ à°—్రాండ్ à°—à°¾ à°¨à°¿à°°à±à°®à°¿à°¸à±à°¤à±à°¨à±à°¨ à°ˆ à°šà°¿à°¤à±à°°à°‚ à°‡à°ªà±à°ªà°Ÿà°¿à°•à±‡ à°ªà±à°°à°®à±‹à°·à°¨à°²à± à°•à°‚టెంట్ à°¤à±‹ à°­à°¾à°°à±€ à°…ంచనాలని à°ªà±†à°‚చింది. ఏప్రిల్ 7à°¨ à°¸à°®à±à°®à°°à± à°¸à±à°ªà±†à°·à°²à± à°—à°¾ రావణాసుర గ్రాండ్ à°°à°¿à°²à±€à°œà± à°•à°¾à°¬à±‹à°¤à±à°¨à±à°¨à°¨à±‡à°ªà°§à±à°¯à°‚లో à°ˆ à°šà°¿à°¤à±à°°à°‚లోని à°¹à±€à°°à±‹à°¯à°¿à°¨à±à°¸à± à°²à±‹ à°’కరైన à°¦à°•à±à°·à°¾ à°¨à°¾à°—ర్కర్ à°µà°¿à°²à±‡à°–రుల à°¸à°®à°¾à°µà±‡à°¶à°‚లో à°°à°¾à°µà°£à°¾à°¸à±à°° à°µà°¿à°¶à±‡à°·à°¾à°²à°¨à°¿ à°ªà°‚చుకున్నారు. 

 

రావణాసుర à°ªà±à°°à°¾à°œà±†à°•à±à°Ÿà± à°²à±‹à°•à°¿ à°Žà°²à°¾ à°µà°šà±à°šà°¾à°°à± ?రావణాసుర à°•à±‹à°¸à°‚ à°¨à°¿à°°à±à°®à°¾à°¤ à°…ప్రోచ్ à°…య్యారు. à°®à±Šà°¦à°Ÿ à°‡à°‚దులో à°ªà°¾à°¤à±à°° à°²à±à°•à± à°—ురించి à°šà±†à°ªà±à°ªà°¾à°°à±. à°šà°¾à°²à°¾ à°Žà°•à±à°¸à°¯à°¿à°Ÿà°¿à°‚à°—à°¾ అనిపించింది. à°¦à°°à±à°¶à°•à±à°¡à± à°¸à±à°§à±€à°°à± à°µà°°à±à°® à°µà°°à±à°•à± à°…ంటే à°¨à°¾à°•à± à°šà°¾à°²à°¾ à°‡à°·à±à°Ÿà°‚.రవితేజ à°—ారి à°¸à°¿à°¨à°¿à°®à°¾à°²à±‹ à°­à°¾à°—à°‚ à°…వ్వడం à°šà°¾à°²à°¾ à°†à°¨à°‚దాన్ని à°‡à°šà±à°šà°¿à°‚ది. 

 

రావణాసురలో à°®à±€ à°ªà°¾à°¤à±à°° à°Žà°²à°¾ à°µà±à°‚టుంది ? à°¨à°Ÿà°¨à°•à± à°†à°¸à±à°•à°¾à°°à°‚ à°µà±à°‚డే à°ªà°¾à°¤à±à°°à±‡à°¨à°¾ ?రావణాసురలో à°¨à°¾ à°ªà°¾à°¤à±à°° à°—ురించి à°‡à°ªà±à°ªà±à°¡à±‡ à°šà±†à°ªà±à°ªà°•à±‚డదు. à°ªà±à°°à°¸à±à°¤à±à°¤à°¾à°¨à°¿à°•à°¿ à°…ది à°¸à°¸à±à°ªà±†à°¨à±à°¸à±. à°¨à°Ÿà°¨ à°µà°¿à°·à°¯à°¾à°¨à°¿à°•à°¿ à°µà°¸à±à°¤à±‡.. à°ªà±†à°°à±à°«à°¾à°°à±à°®à±†à°¨à±à°¸à± à°•à°¿ à°šà°¾à°²à°¾ à°¸à±à°•à±‹à°ªà± à°µà±à°‚డే à°ªà°¾à°¤à±à°° à°šà±‡à°¶à°¾à°¨à±. 

 

క్రైమ్ à°¥à±à°°à°¿à°²à±à°²à°°à± à°šà±‡à°¯à°¡à°‚ à°®à±€à°•à± à°•à±Šà°¤à±à°¤ à°•à°¦à°¾ ? à°Žà°²à°¾ à°…నిపించింది ?నేను à°Žà°ªà±à°ªà±à°¡à±‚ à°•à±Šà°¤à±à°¤à°—ానే à°šà±‡à°¯à°¾à°²à°¨à°¿ à°ªà±à°°à°¯à°¤à±à°¨à°¿à°¸à±à°¤à°¾à°¨à±. à°¹à±‹à°°à°¾à°¹à±‹à°°à°¿à°²à±‹ à°®à±†à°‚టల్ à°¡à°¿à°¸à±à°Ÿà°°à±à°¬à± à°—à°¾ à°µà±à°‚డే à°…మ్మాయి à°—à°¾ à°šà±‡à°¶à°¾à°¨à±. à°¹à±à°·à°¾à°°à± à°²à±‹ à°¦à°¿à°²à± à°šà°¹à°¤à°¹à±‡ à°¤à°°à°¹ à°ªà°¾à°¤à±à°°, à°…లాగే à°œà°¾à°‚బిరెడ్డి à°¤à±†à°²à±à°—ు à°²à±‹ à°®à±Šà°¦à°Ÿà°¿ à°œà°¾à°‚బి à°«à°¿à°²à±à°®à±. à°°à°¾à°µà°£à°¾à°¸à±à°° à°•à±‚à°¡à°¾ à°šà°¾à°²à°¾ à°¡à°¿à°«à°°à±†à°‚ట్ à°®à±‚వీ. à°‡à°‚దులో à°¨à°¾ à°ªà°¾à°¤à±à°° à°šà±‚సి à°¸à°°à± à°ªà±à°°à±ˆà°œà± à°…వుతారు. 

 

దర్శకుడు à°¸à±à°§à±€à°°à± à°µà°°à±à°® à°ˆ à°•à°¥à°¨à°¿ à°šà±†à°ªà±à°ªà°¿à°¨à°ªà±à°¡à± à°Žà°²à°¾ à°«à±€à°²à°¯à±à°¯à°¾à°°à± ?సుధీర్ à°µà°°à±à°® à°—ారి à°—à°¤  à°šà°¿à°¤à±à°°à°¾à°²à± à°šà±‚శాను. à°šà°¾à°²à°¾ à°¡à°¿à°«à°°à±†à°‚ట్ à°—à°¾ à°µà±à°‚టాయి. à°°à°¾à°µà°£à°¾à°¸à±à°° à°•à°¥à°¨à°¿ à°•à°²à°°à± à°ªà±‡à°²à±‡à°Ÿà± à°¤à±‹ à°¸à°¹à°¾ à°Žà°²à°¾ à°µà±à°‚టుందో à°šà±†à°ªà±à°ªà°¾à°°à±. à°†à°¯à°¨ à°šà±†à°¬à±à°¤à±à°¨à±à°¨à°ªà±à°¡à±‡ à°’à°• à°¸à°¿à°¨à°¿à°®à°¾ à°šà±‚సిన à°…నుభూతి à°•à°²à°¿à°—ింది. à°†à°¯à°¨ à°¡à±ˆà°°à±†à°•à±à°·à°¨à± à°²à±‹ à°ªà°¨à°¿ à°šà±‡à°¯à°¡à°‚ à°†à°¨à°‚దాన్ని à°‡à°šà±à°šà°¿à°‚ది. 

 

ఇందులో à°šà°¾à°²à°¾ à°®à°‚ది à°¹à±€à°°à±‹à°¯à°¿à°¨à±à°¸à± à°µà±à°¨à±à°¨à°¾à°°à± à°•à°¦à°¾. à°®à±€ à°ªà°¾à°¤à±à°°à°•à± à°Žà°‚à°¤ à°ªà±à°°à°¾à°§à°¨à±à°¯à°¤ à°µà±à°‚టుందో à°…నే à°¸à°‚దేహం à°°à°¾à°²à±‡à°¦à°¾ ?నాకు à°…లా à°à°‚ à°…నిపించలేదు. à°¨à°¾à°•à± à°’à°• à°ªà°¾à°¤à±à°° à°‡à°šà±à°šà°¾à°°à±. à°† à°ªà°¾à°¤à±à°°à°¨à°¿ à°Žà°‚à°¤ à°¨à±à°¯à°¾à°¯à°‚ à°šà±‡à°¯à°—లనో à°…నే à°¦à°¾à°¨à°¿à°ªà±ˆà°¨à±‡ à°¦à±à°°à±à°·à±à°Ÿà°¿à°ªà±†à°Ÿà±à°Ÿà°¾à°¨à±. à°¨à°¾ à°ªà°¾à°¤à±à°°à°¤à±‹à°¨à±‡ à°‡à°¨à±à°µà°¾à°²à±à°µà± à°…య్యాను. 

 

రవితేజ à°—ారు à°²à°¾à°‚à°Ÿà°¿ à°ªà±†à°¦à±à°¦ à°¸à±à°Ÿà°¾à°°à± à°¤à±‹ à°ªà°¨à°¿ à°šà±‡à°¯à°¡à°‚ à°Žà°²à°¾ à°…నిపించిది ? à°†à°¯à°¨ à°¨à±à°‚à°šà°¿ à°à°‚ à°¨à±‡à°°à±à°šà±à°•à±à°¨à±à°¨à°¾à°°à± ?రవితేజ à°—ారు à°¬à°¿à°—్ à°¸à±à°Ÿà°¾à°°à±, à°®à°¾à°¸à± à°®à°¹à°¾à°°à°¾à°œà°¾. à°†à°¯à°¨ à°µà±à°¯à°•à±à°¤à°¿à°¤à±à°µà°‚ à°šà°¾à°²à°¾ à°—ొప్పది. à°šà°¾à°²à°¾ à°¹à°‚బుల్ à°—à°¾ à°µà±à°‚టారు. à°¸à±†à°Ÿà±à°¸à± à°²à±‹ à°šà°¾à°²à°¾ à°¸à°°à°¦à°¾ à°µà±à°‚టారు. à°†à°¯à°¨à°¤à±‹ à°µà°°à±à°•à± à°šà±‡à°¯à°¡à°‚ à°®à°‚à°šà°¿ à°…నుభవం. 

 

రావణాసుర à°¬à°²à°¾à°²à± à°à°®à°¿à°Ÿà°¿ ?

రవితేజ à°—ారు, à°¸à±à°§à±€à°°à± à°µà°°à±à°®, à°¸à±à°¶à°¾à°‚త్, à°¡à±€à°µà±‹à°ªà±€, à°®à°¾ à°Ÿà±†à°•à±à°¨à°¿à°•à°²à± à°Ÿà±€à°‚ à°‡à°²à°¾ à°…ందరం à°•à°·à±à°Ÿà°ªà°¡à°¿ à°¦à°¿ à°¬à±†à°¸à±à°Ÿà±  à°‡à°šà±à°šà°¾à°‚.

 

సుశాంత్ à°—ారితో à°ªà°¨à°¿ à°šà±‡à°¯à°¡à°‚ à°Žà°²à°¾ à°…నిపించింది ?

సుశాంత్ à°—ారు à°šà°¾à°²à°¾ à°¸à°°à°¦à°¾ à°®à°¨à°¿à°·à°¿. à°ˆ à°¸à°¿à°¨à°¿à°®à°¾à°²à±‹ à°†à°¯à°¨à±à°¨à°¿ à°šà°¾à°²à°¾ à°•à±Šà°¤à±à°¤à°—à°¾ à°šà±‚స్తారు. 

 

ఎలాంటి à°ªà°¾à°¤à±à°°à°²à°²à±‹ à°•à°¨à°¿à°ªà°¿à°‚చాలని à°µà±à°‚ది?à°’à°• à°¨à°Ÿà°¿à°—à°¾ à°…న్ని à°°à°•à°¾à°² à°ªà°¾à°¤à±à°°à°²à± à°šà±‡à°¯à°¾à°²à°¨à°¿ à°µà±à°‚టుంది. à°šà°¾à°²à°¾ à°šà°¿à°¨à±à°¨ à°µà°¯à°¸à±à°²à±‹à°¨à±‡ à°¸à°¿à°¨à°¿à°®à°¾à°²à±à°²à±‹à°•à°¿ à°µà°šà±à°šà°¾à°¨à±. à°‡à°‚à°•à°¾ à°šà°¾à°²à°¾ à°¦à±‚à°°à°‚ à°ªà±à°°à°¯à°¾à°£à°¿à°‚చాలి. à°šà°¾à°²à°¾ à°¨à±‡à°°à±à°šà±à°•à±‹à°µà°¾à°²à°¿. à°‡à°Ÿà°¿à°µà°²à±‡ à°’à°• à°¯à°¾à°•à±à°Ÿà°¿à°‚గ్ à°•à±‹à°°à±à°¸à± à°•à±‚à°¡à°¾ à°šà±‡à°¶à°¾à°¨à±. à°…ందరి à°¹à±€à°°à±‹à°²à°¤à±‹ à°•à°²à°¸à°¿ à°ªà°¨à°¿ à°šà±‡à°¯à°¾à°²à°¨à°¿ à°µà±à°‚ది. 

కొత్తగా à°šà±‡à°¯à°¬à±‹à°¤à±à°¨à±à°¨à°¾ à°ªà±à°°à°¾à°œà±†à°•à±à°Ÿà± ?
రెండు à°¸à°¿à°¨à°¿à°®à°¾à°²à± à°¸à±ˆà°¨à± à°šà±‡à°¶à°¾à°¨à±. à°µà°¿à°µà°°à°¾à°²à± à°®à±‡à°•à°°à±à°¸à± à°…నౌన్స్ à°šà±‡à°¸à±à°¤à°¾à°°à±.Author :       Publisher : FilmyBuzz  

INTERESTED ARTICLES

పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన "సలార్" సినిమా ..

Read More !

రాంచరణ్ ప్రస్తుతం శంకర్ దర్శకత్వంలో "గేమ్ ఛేంజర్" సిని� ..

Read More !

సక్సెస్ ఫుల్ కాంబినేషన్స్ à°°à°¿à°ªà±€à°Ÿà± అయితే à°† సినిమాపై పెà°� ..

Read More !

నాగచైతన్య తో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత వరుసగా సినిమాలà� ..

Read More !

పాన్ ఇండియా స్టార్, డార్లింగ్ ప్రభాస్ "సలార్" చిత్రం డిస� ..

Read More !

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తో నిర్మాత దిల్ రాజు 'పింక్' సిని ..

Read More !

డైరెక్టర్ కొరటాల శివ తదుపరి సినిమా మెగాస్టార్ చిరంజీవà ..

Read More !

స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ రెండు సినిమాలు అంగీకరి� ..

Read More !

Gossips

రాంచరణ్ ప్రస్తుతం శంకర్ దర్శకత్వంల� ..

సక్సెస్ ఫుల్ కాంబినేషన్స్ à°°à°¿à°ªà±€à°Ÿà± à°…à° ..

నాగచైతన్య తో విడాకులు తీసుకున్న తర్� ..

పాన్ ఇండియా స్టార్, డార్లింగ్ ప్రభాస� ..

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తో నిర్మాత ది ..

డైరెక్టర్ కొరటాల శివ తదుపరి సినిమా మ� ..

స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ రెండు � ..

'సైరా' నరసింహారెడ్డి తర్వాత మెగాస్టా� ..

యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం 'ఆర్ఆర� ..

స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ రెండు � ..

ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు హీరోగా డైరెక్టరౠ..

'జనసేన' పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కి � ..

యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్, మెగా పవర్ స్టార్ ..

మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా డైరెక్టà ..

'సింహా', 'లెజెండ్' చిత్రాలతో నందమూరి నటఠ..

స్టార్ డైరెక్టర్ రాజమౌళి ప్రస్తుతం య� ..

విజయ్ దేవరకొండ... ఇప్పుడు ఈ పేరు తలవని � ..

యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ప్రస్తుతం 'ఠ..

Read More !

Ecommerce Website Development Company in hyderabad india

Videos

MARSHAL HERO Srikanth Motion Poster

Saptagiri Starrer Vajra Kavachadhara Govinda Motion Poster

https://www.youtube.com/watch?v=LtqfJVBpck4

Ghantasala Biopic Teaser 

Moodu Puvvulu AAru Kaayalu Trailer

Read More !